Komunikat - zmiana organizacji pracy Sądu Apelacyjnego

Uchwała nr 7/20/OA Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania zarządzamy:

 1. Sąd Apelacyjny w Poznaniu będzie urzędował w poniedziałki od 7:30 do godz. 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do godz.15.30.
 2. Wprowadza się zasadę pozostawiania korespondencji przez osoby z zewnątrz i podmioty zewnętrzne tylko w Biurze Podawczym. Biuro Podawcze będzie przyjmowało korespondencję w poniedziałki od godz. 7.45 do godz. 17:45, od wtorku do piątku od godz. 7.45 do godz. 15.15.
 3. Punkt Informacyjny będzie udzielał informacji od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania Biura Podawczego Sądu, w poniedziałki obowiązki informacyjne po godz. 15.30 przejmują sekretariaty wydziałów orzeczniczych.
 4. Poza pracownikami Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wstęp do budynku Sądu mają jedynie:
 • A) osoby wezwane na termin posiedzenia w danym dniu lub zawiadomione o tym terminie przez Sąd, jak również pełnomocnicy tych osób - bez osób towarzyszących, opiekunowie jeżeli strona jest osobą niepełnosprawną,  prokuratorzy.
 • B) osoby które telefonicznie lub mailowo umówiły się z kierownikiem właściwego sekretariatu na przeglądanie akt sprawy,
 • C) osoby pracujące na zlecenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
 • D) funkcjonariusze policji i straży pożarnej, lekarze i ratownicy medyczni pogotowia ratunkowego,
 • E) osoby pozostawiające lub odbierające korespondencję (w tym akta sądowe) w Biurze Podawczym i tylko w przestrzeni obejmującej drogę do tego Biura,
 • F) osoby dokonujące wpłat w kasie Sądu i tylko w przestrzeni obejmującej drogę do tej Kasy (kasa sądu funkcjonuje w godzinach od 7.45 do 15.15.
 • G) inne osoby za zezwoleniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu lub Dyrektora tego Sądu.
 1. Zostaje utworzona dla interesantów tymczasowa czytelnia akt (s. 419), która będzie użytkowana w godzinach urzędowania Sądu zgodnie z poniższym harmonogramem:
 • I Wydział Cywilny – w poniedziałki i wtorki,
 • II Wydział Karny – w środy i w czwartki,
 • III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – w piątki,

z zachowaniem zasad określonych w § 4 pkt B  niniejszej Uchwały.

 1. Obowiązuje pomiar temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku Sądu w celu uniemożliwienia wstępu tym, co do których istnieje podejrzenie istnienia choroby zakaźnej. W przypadku stwierdzenia przez pracowników służby BHP u osoby wchodzącej do budynku Sądu temperatury powyżej 37,50 C lub też wykazującej inne objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, osoba ta będzie musiała natychmiast opuścić budynek Sądu. O zaistniałym incydencie pracownik ochrony niezwłocznie zawiadomi Prezesa  i Dyrektora Sądu, a także skład orzekający w przypadku, gdy chodzi o osobę wezwaną lub zawiadomioną przez Sąd w związku z rozpoznawaną sprawą.
 2. Urzędnicy, pracownicy obsługi, asystenci sędziów i sędziowie mają obowiązek niezwłocznego informowania Prezesa i Dyrektora Sądu o pobycie w ostatnich 14 dniach za granicą lub kontakcie z osobami powracającymi z zagranicy. Urzędnicy, pracownicy obsługi, asystenci sędziów i sędziowie mają obowiązek niezwłocznego informowania Prezesa i Dyrektora Sądu o podejrzeniu zakażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 lub kontaktu w ostatnich 14 dniach z osobą u której stwierdzono takie zakażenie.
 3. W przypadku stwierdzenia u urzędnika, pracownika obsługi, asystenta sędziego, sędziego przebywającego w budynku Sądu objawów zakażenia się koronawirusem SARS-Cov-2, bezpośredni przełożony zapewni działanie zmierzające do niezwłocznego opuszczenia budynku Sądu przez taką osobę, zawiadamiając o tym fakcie Prezesa i Dyrektora Sądu.
 4. W przypadku stwierdzenia u osoby niezatrudnionej w Sądzie Apelacyjnymw Poznaniu i przebywającej w budynku Sądu objawów zakażenia się koronawirusem SARS-Cov-2, należy niezwłocznie zawiadomić funkcjonariusza policji i pracowników ochrony celem podjęcia działań zmierzających do niezwłocznego opuszczenia budynku Sądu przez taką osobę, zawiadamiając o tym fakcie Prezesa i Dyrektora Sądu, z zachowaniem zasad określonych w § 4. 
 5. Traci moc Uchwała nr 4/20/OA z dnia 16 marca 2020 r. oraz Uchwała nr 5/20/OA z dnia 24 marca 2020 r.
Uchwałę podpisali:
 • Andrzej Daczyński - Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
 • Anna Postaremczak-Witulska - Zastępca Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Rejestr zmian dla: Komunikat - zmiana organizacji pracy Sądu Apelacyjnego